Sản phẩm lỗi do nhà sản xuất:
Tháng 1Tháng 2 – 12

1 đổi 1 (cùng mẫu, cùng trọng lượng…). Trường hợp sản phẩm đổi hết hàng, khách hàng có thể đổi sang sản phẩm khác cùng nhóm hàng có giá trị lớn hơn 50% giá trị sản phẩm lỗi (hoàn tiền phần chênh lệch).

Quí khách chịu chi phí sau:
Dacsanlamqua.com mua lại với giá trị giảm dần 10% trên tháng.

Sản phẩm không lỗi:
Tháng 1Tháng 2 – 12
Đặc Sản Làm Quà xin phép không thu mua lại sản phẩm đã xuất kho vì sản phẩm này là hàng thực phẩm.Đặc Sản Làm Quà xin phép không thu mua lại sản phẩm đã xuất kho vì sản phẩm này là hàng thực phẩm.
Sản phẩm do người sử dụng làm hư hỏng:
Đặc Sản Làm Quà không hỗ trợ nhận lại sản phẩm bị hư hỏng vì là hàng thực phẩm không thể sửa chửa hoặc tái chế.