Showing all 3 results

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Bò khô viên Đà Nẵng (đặc biệt)

259,000
5.158
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Bò khô viên đỏ Đà Nẵng (Đặc biệt)

350,000
5.215
TL: 500gr

1. Đặc sản khô Đà Nẵng

Bò khô viên Đà Nẵng 250gr

145,000
4.012
TL: 250gr